Statut Klubu

 

 

STATUT KLUBU ALPINISTYCZNEGO

PRZY GRUPIE BESKIDZKIEJ GÓRSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

KA GB GOPR

 

 

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

§ 1.

1.Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Alpinistyczny przy GB GOPR (w skrócie KA GB GOPR) i  zwane jest dalej w treści Klubem.

 

§ 2.

1. Terenem działania Klubu jest Polska, a siedzibą władz Centralna Stacja Ratownictwa GOPR w Szczyrku.
2. Klub może działać poza granicami Polski, o ile na taką działalność zezwala prawo danego państwa.

 

 

§ 3.

1.Klub działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach oraz ustawy o sporcie i posiada osobowość prawną.

 

§ 4.

1.Klub może być członkiem innych organizacji m.in. członkiem ogólnokrajowego Polskiego Związku Alpinizmu.

 

§ 5.

1.Klub używa pieczęci z nazwą stowarzyszenia i może posiadać odznaki organizacyjne.

 

§ 6.

1.Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej ogółu członków.

 

 

 

 

Rozdział 2.
Cele i środki działania.

§ 7.

1.Celem Klubu jest prowadzenie i rozwijanie działalności alpinistycznej a w szczególności szeroko pojęte poznawanie jaskiń oraz rejonów, w których występują jaskinie, a także rejonów wspinaczkowych w Polsce i na świecie oraz szerzenie kultury fizycznej i wiedzy na temat rejonów górskich.

 

§ 8.

1.Klub realizuje swoje cele poprzez:
a. zrzeszanie ratowników górskich zajmujących się działalnością alpinistyczną (sportami górskimi),
b.
organizowanie wypraw i obozów eksploracyjnych, naukowych, sportowych i turystyczno-krajoznawczych,
c. organizowanie wewnętrznego życia klubowego, zebrań i odczytów,
d.
organizowanie kursów specjalistycznych i obozów szkoleniowych,
e.
współpracę z innymi organizacjami o podobnym profilu działania lub zainteresowanych celami Klubu,
f. współpracę z placówkami naukowymi na polu zagadnień związanych z górami,
g. propagowanie i popularyzowanie alpinizmu, sportów górskich
i upowszechnienie wiedzy na temat ochrony przyrody jaskiń i okolicznych obszarów.
h. inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej działalności zmierzającej do realizowania statutowych celów i zadań Klubu,
i.  prowadzenie działalności, z której dochody przeznaczone są na realizację statutowego celu Klubu, polegającej w szczególności na:

1) sprzedaży plakatów, wydawnictw klubowych, pamiątek i upominków związanych z klubem
2) wykonywaniu usług wymagających specjalistycznych umiejętności i wykorzystania sprzętu alpinistycznego.

 

Rozdział 3.
Członkowie Klubu.

                                                                       § 9.

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych

2. honorowych

3. wspierających

 

§ 10.

1.Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która:

a/ jest czynnym ratownikiem GOPR lub TOPR (odsłużony minimalny w danym roku limit godzin)

b/ uprawia sporty górskie,

c/ została zaakceptowana przez Zarząd Klubu.

2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie pisemnej deklaracji składanej przez przystępującego na członka Klubu, po wpłaceniu wpisowego.

 

§ 11.

1.Członek zwyczajny ma prawo:
a. czynnego i biernego wyboru do władz Klubu, uczestnictwa w imprezach alpinistycznych oraz korzystania ze sprzętu i pomocy Klubu,
b. noszenia odznaki członkowskiej Klubu.

 

§ 12.

1. Członkiem honorowym może zostać osoba która jest ratownikiem GOPR lub TOPR. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu Klubu osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju alpinizmu i sportów górskich, lub które mają znaczne zasługi na rzecz Klubu.
2.
Przyjęcia w poczet członków honorowych Klubu dokonuje Zarząd Klubu, powiadamiając o dokonanym przyjęciu osobę wybraną.
3. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem możliwości kandydowania do władz klubu, a ponadto zwolnione są od obowiązku płacenia składek członkowskich.

 

§ 13.

1. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane lub współdziałające w rozwoju alpinizmu i sportów górskich.
2. Przyjęcia w poczet członków wspierających Klubu dokonuje Zarząd Klubu, powiadamiając o dokonanym przyjęciu zainteresowanego.

 

§ 14.

1.Członkowie wspierający mają prawo do:
a. Uczestnictwa bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym.
b. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
c. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu

d. noszenia odznaki członkowskiej Klubu

 

§15

1. Do obowiązków członków wspierających należy:
a. Udzielenie pomocy Klubowi w realizacji jego statutowych zadań.
b. Regularne opłacanie składek członkowskich, oraz w miarę możliwości udzielanie pomocy materialnej i finansowej Klubowi.

 

§ 16.

1.Członkowie Klubu obowiązani są do:
a. czynnego udziału w realizacji statutowych zadań Klubu,
b. przestrzegania statutu Klubu oraz przepisów dotyczących działalności alpinistycznej i ratowniczej,
c. przestrzegania zasad etyki taternickiej i ratowniczej,
d. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie członków ( poza członkami honorowymi),
e. Informowania zarządu o zmianie adresu i danych osobowych.

 

§ 17.

1.Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
    a. dobrowolne wystąpienie członka Klubu zgłoszone na piśmie do Zarządu
    b. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu Klubu w przypadku:
            -) nie uczestniczenia członka w realizacji zadań statutowych Klubu  lub niepłacenia składek

członkowskich poprzez okres dłuższy niż 1 rok.
            -) w przypadku umyślnego działania na szkodę Klubu lub naruszenia postanowień statutu.
    c. śmierci członka Klubu
    d. rozwiązania się Klubu
2. W przypadku skreślenia członka Klubu przysługuje mu prawo odwołania się do walnego Zabrania Klubu w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o skreśleniu z członka Klubu.
3. Wystąpienie, skreślenie z listy członków, wykluczenie, nie zwalnia danej osoby z obowiązku uregulowania zobowiązań majątkowych wobec Klubu.

 

 

Rozdział 4.

Władze Klubu.

 

§18

1. Władzami Klubu są:
    a. Walne Zebranie członków Klubu
    b. Zarząd Klubu
    c. Komisja Rewizyjna Klubu
2. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie.
3. Wybór władz Klubu odbywa się w głosowaniu jawnym, podczas Walnego Zebrania zwoływanego co 4 lata.
4. Jeżeli szczególne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, W drugim zaś terminie bez względu na ilość obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

 

§19

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest co najmniej raz w roku poprzez Zarząd, przy czym termin, miejsce i porządek dzienny powinny być podane do wiadomości członkom nie później niż na dwa tygodnie przez datą zebrania i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest raz na cztery lata.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
    a. z własnej inicjatywy
    b. na wniosek Komisji Rewizyjnej
    c. na wniosek 1/3 ogółu członków
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

 

§20

1.W Walnych Zebraniach Klubu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi.

 

§21

1.Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

a. uchwalanie planów działalności Klubu.

b. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie

oceny całokształtu działalności Klubu

c. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej

d. wybór Zarządu- w kolejności  Prezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz członków Zarządu,

a następnie Komisji Rewizyjnej- w kolejności Przewodniczącego i Sekretarza, 

            e. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla kompetencji

pozostałych władz Klubu.

f. rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania przez władze Klubu

lub jego członków,
g. uchwalenie zmian statutu.

h. podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Klubu.
i. nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego

j. ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

§22

1.Zarząd Klubu składa się z 5-7 członków, w tym Prezesa, Sekretarza i Skarbnika
2. O ilości członków Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie
3. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.
4. Podczas głosowania w razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa.

5. W składzie Zarządu większość stanowić muszą ratownicy z Grupy Beskidzkiej GOPR .

6. Członkowie Zarządu, a w szczególności Prezes, muszą posiadać udokumentowane doświadczenie we wspinaczce górskiej lub jaskiniowej. Dopuszczalny jest jednak wybór do Zarządu maksymalnie trzech osób nie posiadających takiego doświadczenia.

7. W razie ustąpienia członka Zarządu - kooptacja w skład Zarządu, przy czym lista członków pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

 

§23

1. Do kompetencji Zarządu należy:
    a. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
    b. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu.
    c. Przyjmowanie nowych członków Klubu i stwierdzanie wygaśnięcia członkostwa.
    d. Kierowanie całokształtem działalności Klubu.
    e. Prowadzenie ewidencji członków Klubu.
    f. Uchwalenie budżetu Klubu.
    g. Zarządzanie majątkiem i finansami Klubu.
    h. Powołanie komisji, sekcji lub innych organów doradczych i opiniodawczych oraz nadzorowanie

ich działalności.

 

§24

1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
2. Całokształt działalności Klubu, a w szczególności jego działalność finansowo-gospodarcza podlega

kontroli Komisji Rewizyjnej.

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu a co najmniej jedna osoba powinna

być z innej grupy regionalnej niż Grupa Beskidzka GOPR. W razie ustąpienia członka Komisji

Rewizyjnej kooptacja w skład Komisji Rewizyjnej może nastąpić, przy czym może to być tylko jedna osoba w innym przypadku musi zostać zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu.

 

§25

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
    a. Przeprowadzanie corocznych kontroli działalności statutowej i finansowo-gospodarczej Klubu.
    b. Egzekwowanie od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności.


   

     c. Składanie Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdania ze swej działalności.
     d. Zgłaszanie na zasadzie wyłącznego prawa, wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
    e. Żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu.

 

 

 

§26

 

1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu, Zarządowi Klubu przysługuje prawo wymierzenia członkowi Klubu następujących kar:
    a. upomnienia
    b. nagany
    c. zawieszenie w prawach członka Klubu na okres do 12 miesięcy
    d. wykluczenie  z listy członków Klubu
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członka Klubu przysługuje mu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie do 30 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia o udzieleniu kary. Uchwała Walnego Zebrania Klubu jest ostateczna.

 

 

Rozdział 5
Majątek i fundusze

 

§27

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
    a. wpływy ze składek członkowskich
    b. dotacje samorządowe
    c. dotacje państwowe
    d. darowizny i sponsoring
    e. inne wpływy z działalności statutowej Klubu.

 

 

§28

1. Dla ważności oświadczeń woli w imieniu Klubu w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagany jest podpis dwóch osób spośród następujących: Prezes, Skarbnik, Sekretarz i upoważniony członek Zarządu.
2. Wszelkie postanowienia zmierzające do uszczuplenia majątku nieruchomego Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu.

 

 

Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie klubu

 

§29

1.Zmiana statutu lub rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego zebrania Klubu, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna określić sposób likwidacji Klubu oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie majątku.

 


 

Poprawiony (sobota, 07 lipca 2012 19:56)